UBND TP Hà Nội ngày 27/2/2022 đã có công văn hoả tốc số 570/UBND-KGVX đồng ý đề xuất theo tờ trình số 467/TTr- SGDĐT của Sở GD&ĐT Hà Nội ngày 27/2/2022 về việc cho học sinh các khối lớp 1,2,3,4,5,6 thuộc 18 huyện,thị xã chuyển trạng thái học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19 cho học sinh và giáo viên