ĐỀ TÀI: TẠO HÌNH XÉ DÁN CON DIỀU 

 LỨA TUỔI: 3-4 TUỔI