Lĩnh vực: Phát triển thế chất

 Đề tài: Bò trong đường hẹp 3 - 4 tuổi MN Minh Trí A