Phụ huynh ấn vào đường link phía dưới để tải xem tài liệu

https://drive.google.com/file/d/1lKB5mcJpjpEWnHsZIeXJklGpnkwsAYrO/view?usp=drivesdk