ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON MINH TRÍ A                             ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC                            
                                                                               Minh trí, ngày 21 tháng 9 năm 2020

BIÊN BẢN

Về việc niêm yết công khai điều chỉnh kế hoạch

phát triển nhà trường năm học 2020 - 2021

 

I. Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9 năm 2021

II. Địa điểm: Trường mầm non Minh Trí A

III. Thành phần:

1. Bà Lê Thị Thắng - Hiệu trưởng

            2. Bà  Đào Thị Hà Giang - Phó hiệu trưởng

            3. Bà Lê Thị Bảo Yến - Phó hiệu trưởng – Chủ tịch Công đoàn

4. Bà Trần Thị Mỹ Linh – Tổ trưởng tổ mẫu giáo lớn -  Thư ký

            5. Bà Vũ Thị Nụ – Tổ trưởng tổ mẫu giáo nhỡ

6. Bà Tạ Thị Linh – Tổ trưởng tổ mẫu giáo bé -Trưởng ban Thanh tra nhân dân

7. Bà Nguyễn Thị Hà – Tổ trưởng nhà trẻ

8. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh– Kế toán -  Tổ trưởng tổ văn phòng

9 . Bà Tạ Thị Kim Anh– Tổ trưởng tổ nuôi

IV. Nội dung:

      1. Tiến hành ghi nhận và lập biên bản về việc kết thúc công khai thông tin công khai của Trường mầm non Minh Trí A  theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

      - Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 – 2020;

      - Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2019 – 2020 của Trường mầm non Minh Trí A;

      - Công khai thông tin cơ sở vật chất của mầm non Minh Trí A năm học 2019 -2020;

      - Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của Trường mầm non Minh Trí A  năm học 2019 - 2020;

2. Thời hạn công khai: Từ ngày 21/9/2020 đến 21/10/2020

3. Địa điểm công khai: Tại Phòng Hội đồng của nhà trường

4. Trong quá trình niêm yết công khai nội dung nêu trên nhà trường không nhận được ý kiến thắc mắc của cá nhân tổ chức nào có liên quan đến nội dung đã công khai phải xử lý theo quy định.

            Biên bản được lập xong vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc cho các thành phần tham dự nghe, thống nhất kí tên dưới đây.

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

 

 

 

Trần Thị Mỹ Linh

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đào Thị Hà Giang

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thị Thắng

 

TRƯỞNG BAN TTND

 

 

 

 

Tạ Thị Linh

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

 

 

 

Lê Thị Bảo Yến

 

KẾ TOÁN

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh