HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KẾT NỐI PHỤ HUYNH TUẦN 1 THÁNG 04- KHỐI MG LỚN

 

LQ CHỮ VIẾT

Làm quen chữ p,q

 

HĐ KHÁM PHÁ

Vì sao lại có mưa

PT VẬN ĐỘNG

Bật liên tiếp qua 5 ô