CÁN BỘ , GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG MN HIỀN NINH THAM GIA DỌN VỆ SINH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19