Friday, 14/08/2020 - 20:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quang Trung

Quy chế sử dụng Sổ điểm điện tử trường THCS Quang Trung

Quy chế sử dụng Sổ điểm điện tử trường THCS Quang Trung. Văn bản này quy định về việc sử dụng phần mềm Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử (sau đây gọi tắt là SĐĐT) tại trường THCS Quang Trung-Tứ Kỳ- Hải Dương năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT TỨ KỲ

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY CHẾ

Sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

Văn bản này quy định về việc sử dụng phần mềm Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử (sau đây gọi tắt là SĐĐT) tại trường THCS Quang Trung-Tứ Kỳ- Hải Dương năm học 2016-2017

Điều 2. Trách nhiệm chung của các thành viên tham gia sử dụng SĐĐT.

Tất cả các thành viên tham gia sử dụng SĐĐT cần chú ý bảo mật tài khoản sử dụng, không nhờ người khác làm thay công việc của mình. Ngoài ra, tùy theo vai trò và trách nhiệm được phân công phải thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng yêu cầu.

Điều 3. Trách nhiệm của Hiệu trưởng.

3.1. Quản lý tất cả các tài khoản sử dụng phần mềm SĐĐT tại đơn vị, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo mật tài khoản.

3.2. Quyết định thời điểm khóa, mở SĐĐT và quy định các thủ tục cập nhật điểm sau khi khóa sổ.

3.3. Kiểm tra về việc thực hiện quy định về cập nhật điểm số và các thông tin khác của giáo viên, học sinh vào cơ sở dữ liệu của nhà trường.

3.4. Xét duyệt học sinh được lên lớp, không được lên lớp, danh hiệu thi đua, phải kiểm tra lại các môn học, rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè. Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh trong SĐĐT sau khi tất cả giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp đã nhập đầy đủ nội dung.

3.5. Quyết định xử lý theo thẩm quyền, đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm; quyết định khen thưởng theo thẩm quyền, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện quy định này.

Điều 4. Quản trị phần mềm Sổ điểm điện tử của đơn vị.

4.1. Tham mưu cho Hiệu trưởng để đảm bảo các điều kiện vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của phần mềm SĐĐT.

4.2. Quản lý và bảo mật dữ liệu, thường xuyên sao lưu, phòng chống virus.

4.3. Đề nghị bên lập trình cập nhật kịp thời quy chế đánh giá, xếp loại kết quả học tập của học sinh khi có quyết định thay đổi, điều chỉnh từ các cấp quản lý cấp trên.

4.4. Cập nhật dữ liệu ban đầu vào đầu mỗi năm học hoặc có thay đổi theo sự phân công của Hiệu trưởng.

4.5.  Hướng dẫn giáo viên trong việc sử dụng phần mềm Sổ điểm điện tử.

Điều 5. Trách nhiệm của Giáo viên chủ nhiệm (GVCN).

5.1. Cập nhật danh sách và sơ yếu lý lịch học sinh đầu năm học.

5.2. Cập nhật xếp loại hạnh kiểm học sinh của lớp vào cuối mỗi học kỳ, cả năm.

5.3. Thực hiện chức năng kiểm tra điểm trung bình các môn, xếp loại học lực, danh hiệu cuối mỗi học kỳ và cả năm.

5.4. Kiểm tra Sổ gọi tên ghi điểm của lớp; giúp hiệu trưởng theo dõi việc kiểm tra cho điểm theo quy định.

5.5. Thực hiện chức năng: kiểm tra lại các kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực từng học kỳ, cả năm học của học sinh trên phần mềm. Lập danh sách học sinh đề nghị cho lên lớp, không được lên lớp; học sinh được công nhận là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; học sinh phải kiểm tra lại các môn học, học sinh phải rèn luyện về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, …

5.6. Theo dõi, kiểm tra và xác nhận trong Sổ gọi tên ghi điểm các nội dung sau đây:

- Kết quả kiểm diện trong năm học;

- Kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực của học sinh;

- Kết quả được lên lớp hoặc không được lên lớp, công nhận học sinh giỏi, học sinh tiến tiến học kỳ, cả năm học, được lên lớp sau khi kiểm tra lại hoặc rèn luyện lại trong kỳ nghỉ hè;

- Nhận xét đánh giá kết quả rèn luyện toàn diện của học sinh hàng tuần.

Điều 6. Trách nhiệm của Giáo viên bộ môn (GVBM).

6.1. Thực hiện đầy đủ số lần kiểm tra, cho điểm theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trực tiếp nhập điểm học sinh của các lớp mình phụ trách giảng dạy đảm bảo chính xác, công khai ngay sau khi cho điểm vào sổ điểm cá nhân.

6.2. Thực hiện chức năng kiểm tra điểm trung bình môn học theo học kỳ, cả năm của học sinh do lớp mình phụ trách.

6.3. Thực hiện nhận xét tuần về nề nếp học tập bộ môn do mình trực tiếp giảng dạy.

Điều 7. Quy định về việc ghi điểm, sửa điểm trong SĐĐT.

7.1. GVBM trực tiếp nhập điểm vào SĐĐT. Nếu nhập sai cho phép nhập lại nhưng phải lưu trữ đầy đủ minh chứng cho những trường hợp đó (Sổ điểm cá nhân, bài kiểm tra học sinh, xác nhận của lớp đối với điểm miệng).

7.2. Trước buổi họp chuyên môn tháng, Lãnh đạo sẽ in nhật kí sửa điểm của GVBM để kiểm tra, giải trình (nếu có sửa điểm). Hồ sơ giải trình gồm:

(1) Sổ điểm cá nhân;

(2) Bài kiểm tra của học sinh làm minh chứng. Nếu là điểm kiểm tra miệng thì có học sinh được chữa điểm và một học sinh khác trong lớp ký xác nhận trên bảng kiểm tra (ghi rõ họ, tên).

Hạn cuối cùng để sửa chữa điểm là 1 tuần lễ trước khi kiểm tra học kỳ.

7.3. Trường hợp bài kiểm tra học kỳ, nếu có sửa chữa điểm do nhập sai cũng theo quy trình như mục 7.2.

Điều 8. Quy định về quản lý, in, lưu trữ Sổ Gọi tên và Ghi điểm.

+ Sau khi kết thúc học kỳ và năm học, hiệu trưởng ký duyệt, đóng dấu giáp lai, lưu trữ Sổ Gọi tên và Ghi điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Điều 9. Quy định phân công trách nhiệm quản lý SĐĐT.

- Quản lý SĐĐT: Hiệu trưởng.

Quy chế này được xây dựng nhằm thực hiện tốt công tác sử dụng Sổ gọi tên ghi điểm điện tử của nhà trường./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- CB, GV, NV nhà trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Tiêu Văn Hải

 


 
Nguồn: tk-thcsquangtrung.haiduong.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 08 : 14
Năm 2020 : 855