Monday, 10/08/2020 - 00:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyên Giáp

Hội nghị CBVC trường THCS Nguyên Giáp năm học 2015-2016 đã thành công tốt đẹp trong sự vui mừng và phấn khởi của tập thể cán bộ giáo viên

Hội nghị CBVC trường THCS Nguyên Giáp năm học 2015-2016 đã thành công tốt đẹp trong sự vui mừng và phấn khởi của tập thể cán bộ giáo viên. Hội nghị đã thông qua được các chỉ tiêu cơ bản của năm học 2015-2016 với sự đồng thuận nhất trí cao của tập thể cán bộ giáo viên. Hội nghị thành công đem lại sự tin tưởng vào một năm học mới với những thành tích mới

1. Chỉ tiêu về dạy và học

* Học sinh:

+ Đạo ®øc: Lo¹i tèt: 80%, Lo¹i kh¸: 16%, Lo¹i TB: 4%, lo¹i yÕu: 0%

+ Häc tËp: Lo¹i Giái: 10%, häc lùc lo¹i Kh¸: 38%, häc lùc lo¹i TB: 50%, häc lùc lo¹i YÕu: 2%.

+ Häc sinh giái huyÖn 8 m«n văn ho¸ líp 9: XÕp thø 10/27, cã 14 häc sinh giái huyÖn mỗi tổ có 7 Hs đạt giải cấp huyện.

+ Thi Casio: XÕp thø 5/27, có 3 học sinh đạt giải.

+ Thi KHKT: XÕp thø 1=>5/27, cã 1sản phẩm dự thi tỉnh. Giao cho của nhóm đc Huỳnh phụ trách.

+ Thi vËn dông kiÕn thøc liªn m«n: XÕp thø dưới 10.

+ Thi IOE: XÕp thø 10/27

+ Thi Điền kinh, и cÇu, Aerobich: XÕp thø 2-5/27, cã Ýt nhÊt 15 gi¶i; 01 giải điền kinh cấp tỉnh.

+ Lªn líp th¼ng: 97%

+ Tèt nghiÖp khèi 9: 100%

+ Thi vµo THPT: XÕp thø 10 trong huyÖn, xÕp thø 100 trong tØnh. Trong đó lớp 9A đỗ 100%; 9B đỗ từ 20 đến 25 học sinh; 9C phấn đấu lấy 1 đến 2 em. Tỷ lệ dự thi 85% = 107 học sinh. Tỷ lệ điểm bình quân trên môn xếp thứ dưới 10 của môn đó trong huyện.

 * Gi¸o viªn:

  + D¹y giái cÊp tr­êng: 60%

  + Héi gi¶ng huyÖn: XÕp thø kh«ng qu¸ 5 (có 01- 02 giải và 01  02 gi¸o viªn ®­îc c«ng nhËn GVG cÊp huyÖn)

+ Thi d¹y häc theo chñ ®Ò tÝch hîp:  XÕp thø 1-5/27, có 01 bài dự thi cấp tỉnh.

+ 100% CBGV tham gia viÕt vµ ¸p dông SKKN, trong ®ã cã 40% SK ®­îc xÕp lo¹i cÊp HuyÖn. (Đã được công nhận nhưng chưa sử dụng được bảo lưu)

+ Danh hiÖu CSTĐCS vµ LĐTT: Đủ sè l­îng theo quy ®Þnh cña Héi ®ång thi ®ua khen th­ëng huyÖn.

        * Danh hiÖu tr­êng: TËp thÓ lao ®éng tiªn tiÕn


 
Nguồn: tk-thcsnguyengiap.haiduong.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 08 : 11
Năm 2020 : 826