Saturday, 26/09/2020 - 04:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Ngọc Sơn

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG THCS NGỌC SƠN

-Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với đổi mới các hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG THCS  NGỌC SƠN

 

 
 
 

 

 

Số: 17 /KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

              Tứ Kỳ, ngày 06  tháng  9  năm 2015

 

 

 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 -2016

 

A - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

I. Học sinh

 

Khối

Số lớp

Học sinh

Sĩ số TB HS/lớp

Số HS lưu ban

Gia đình chính sách

Gia đình khó khăn

T.số

Nữ

Dân tộc

6

3

96

41

 

32

5

 

10

7

3

88

44

 

29

3

 

8

8

3

100

52

 

33

3

 

5

9

3

93

48

 

31

 

 

7

Cộng

12

377

183

 

31.4

11

 

30

 

II. Đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên

1. Giáo viên

 

TT

Tổ bộ môn

Giáo

viên

Đảng viên

Số giáo viên

 

Biên chế

Hợp đồng  thỉnh giảng

Trình độ chuyên môn

 

Trên ĐH

ĐH

Khác

 

T. số

Nữ

 

 1.  

Khoa học tự nhiên

14

11

12

12

 

 

9

5

 

 

 1.  

Khoa học xã hội

12

12

12

11

 

 

12

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cán bộ - Nhân viên

 

TT

Bộ phận

Số lượng

Đảng viên

Số giáo viên

 

Biên chế

Hợp đồng

Trình độ

 

Trên ĐH

ĐH

Khác

 

T.số

Nữ

 

 1.  

BGH

2

 

2

2

 

 

2

 

 

 

 1.  

Ban phụ trách Đội (TPT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Kế toán

1

 

1

2

 

 

 

1

 

 

 1.  

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thư viện

1

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 1.  

TB-THTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

VP

1

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 1.  

Y tế

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 1.  

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Phục vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Cơ sở vật chất

Diện tích trường

(m2)

Số phòng học

Số phòng học bộ môn

Sân tập

(m2)

T. số

P. Lý

P. Hóa

P. Sinh

P. Tin

P. Nghe nhìn

P. khác

3734

12

1

1

 

 

 

 

 

500

- Trang thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu.

IV. Thuận lợi - Cơ hội

- Trường THCS Ngọc Sơn có đéi ngò CBGV, NV trẻ nhiệt tình, cã tr×nh ®é chuyªn m«n vững vàng. Có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm.

-Nhà trường được sự quan tâm của Đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ban ngành đoàn thể xã Ngọc Sơn đã đầu tư xây dựng các phòng học chính khóa và nhà làm việc kiên cố cao tầng.

-Chất lượng đại trà, học sinh giỏi từng bước nâng lên đã lấy lại được lòng tin của phụ huynh, học sinh do vậy phụ huynh đã hỗ trợ để tu sửa CSVC phục vụ cho việc giảng dạy, học tập của các em.

V. Khó khăn - Thách thức

-Khuôn viên nhà trường còn hẹp, sân chơi chỉ có 400m2. Trước trường là trạm y tế của xã làm mất vẻ đẹp của trường.

-Hầu cán bộ giáo viên, nhân viên nhà ở thành phố Hải Dương nên việc nắm bắt đặc điểm, tình hình của học sinh còn hạn chế.

-Một số giáo viên tuổi cao chưa đáp ứng kịp thời việc đổi mới CNTT cũng như chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay.

-Chất lượng học sinh có lực Trung bình chiếm trên 50%, kém 6-7%, ý thức học tập, rèn luyện đạo đức không tốt.

-Xã có nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn và giáp thành phố Hải Dương nên các tệ nạn xã hội dễ du nhập vào nhà trường.

-Nhiều cha mẹ học sinh trẻ chỉ lo cuộc sống mưu sinh bỏ rơi con cái  thoái thác cho ông bà, nhà trường.

- CSVC mới đủ cho các buổi học chính khóa. Các phòng bộ môn không có do khuôn viên hẹp.

B - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 -2016   

Căn cứ văn bản số 125/PGDĐT-THCS ngày 26/8/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2015-2016;

Căn cứ tình hình thực tế, trường THCS Ngọc Sơn đề ra phương hướng và nhiệm vụ năm học 2015-2016 như sau:

1. Chủ đề năm học

Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và Đào tạo

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm

- Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Huyện ủy Tứ Kỳ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo .

-Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với đổi mới các hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

-Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh ; đẩymạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

-Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; phối hợp đành giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học, kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá , đánh giá lẫn nhau của  học sinh, đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và cộng đồng.

 -Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên, CBQL. Tập trung vào việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kỹ năng của giáo viên chủ nhiệm, kỹ năng tư vấn, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

C - CÁC MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Chỉ tiêu về dạy và học (HS: tỷ lệ HL, HK, lên lớp thẳng, tốt nghiệp, số lượng học sinh giỏi các môn... - GV: tỷ lệ dạy giỏi, cấp trường, huyện, ... - Danh hiệu của trường, tập thể, ...)

a. Chỉ tiêu dạy và học

Học lực :

Giỏi  :    60HS   chiếm 15,9%

 Khá : 165 HS   chiếm 43,8 %

 Trung bình : 132  chiếm  35 %

 Yếu : 20 HS  chiếm 5,3 %

 

Hạnh kiểm:

Giỏi  :235 HS   chiếm 62,4%

 Khá : 122 HS   chiếm 32,3 %

 Trung bình : 20 chiếm  5,3 %

 

 

  Tốt nghiệp THCS : 88 HS  -  chiếm 94,6 %

 Số lượng  học sinh giỏi  Huyện các môn : Toán : 02  ; Lý : 01, Hóa : 03,   Sinh: 01,  Sử : 03,    Địa : 02 ;   T.Anh : 02, Ngữ văn : 03, Casio: 01.     

Giáo viên :  Tỷ lệ dạy  Giỏi  cấp trường : 20  chiếm 76,9 %

Tỷ lệ  GV dạy  Giỏi  cấp huyện: 03 chiếm 11,5 %

Danh hiệu của trường : Tập thể Lao động tiên tiến

  2. Chỉ tiêu về Đoàn thể (Đảng, Công đoàn, Đoàn, Đội)

- Đảng : Chi bộ Trong sạch vững mạnh

-Công đoàn : Vững mạnh xuất sắc

-Đoàn đội : Vững mạnh xuất sắc

3. Các chỉ tiêu khác

D - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Về công tác giáo dục tư tưởng chính trị

 1.  Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

-Xây dựng tập thể đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm. Không có đơn thư, khiếu kiện, kể cả vượt cấp.

Thực hiện đầy đủ mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ở cơ quan cũng như  nơi cư trú, xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa, cùng với các thành viên trong gia đình không mắc các tệ nạ xã hội.

-Vui vẻ khi tiếp đón phụ huynh học sinh.

-Tham gia đầy đủ nhiệt tình có trách nhiệm các cuộc thi, cuộc vận động.

-Có tinh thần tương thân tương ái trong Hội đồng sư phạm nhà trường.

-Phấn đấu mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức  tự học và sáng tạo

 1.  Đối với học sinh

-Thực  hiện tốt các nội quy do ngành, nhà trường đề ra.

-Giữ vệ sinh  bảo quản CSVC của trường,lớp.

-Chăm ngoan , học giỏi  không mắc các tệ nạn xã hội.

II. Về tổ chức các hoạt động dạy học

 1. Thực hiện quy chế chuyên môn

Soạn bài : Đầy đủ theo phân phối chương trình, chất lượng, thể hiện rõ sự cải tiến phương pháp giảng dạy, các tiết dạy phải đánh số theo phân phối chương trình.

Lên lớp : Ra vào lớp đúng giờ. Không làm việc riêng trong khi giảng bài. Chịu trách nhiệm quản lý học sinh trong tiết dạy. Ghi tên học sinh vắng vào sổ đầu bài. Không được đuổi học sinh ra ngoài trường.

-Kiểm tra, chấm trả bài: Giáo viên phải đảm bảo đủ cơ số điểm chấm, tra bài vào sổ điểm đảm bảo thời gian quy định , bài kiểm tra 45 phải có nhận xét.

 1. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh

-Đổi mới  chương trình SGK, phương tiện phục vụ giảng dạy thay đổi. Đối tượng người dạy và người học khác so với trước đây. Việc giáo viên biết sử dụng CNTT ứng dụng vào giảng dạy là quan trọng. Giáo viên phải lấy học sinh làm trung tâm. Đòi hỏi HS phải biết vận dụng kiến thức biết sử dụng phương pháp hay ý tưởng để giải quyết một vấn đề.

-Giáo viên không sửa lỗi cho học sinh mà khai thác lỗi để học sinh không mắc lại lỗi đó.

 -Giáo viên xác định được khả năng đáp ứng và các nhiệm vụ nhận thức của học sinh  không chạy theo thành tích mà coi nhẹ hoặc đánh giá sai lệch về khả năng nhận thức của học sinh.

 1. Nâng cao chất lượng giảng dạy và sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn: tổ chức hội thảo, chuyên đề, thao giảng, bồi dưỡng giáo viên, tham gia trường học trực tuyến, sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học,…

          Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn trong nhà trường cần được tổ chức, thực hiện và duy trì thường xuyên . Hoạt động này giúp mỗi giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng giảng dạy. Tăng cường dự giờ, thăm lớp rút kinh nghiệm những gì đã làm được, những gì còn thiếu sót cần khắc phục.

 1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém

 Ban giám hiệu kết hợp với công đoàn nhà tường, tổ trưởng chuyên môn chú trọng đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh  yếu kém.

Có nhiều cuộc họp của Ban giám hiệu bàn về các biện pháp để nâng cao chất lượng học sinh giỏi.

Nhà trường đã giao cho giáo viên bộ môn dạy theo học sinh từ 6 . Giáo viên có nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi. Giáo viên lập danh sách, nhà trường lên lịch bồi dưỡng. Nhà trường tạo điều kiện tối đa để thầy và trò học đạt kết quả cao.

Công đoàn nhà trường đã đưa ra những định mức khen  thưởng nhằm động viên thầy cô giáo. Đồng đội xếp thứ 1-5  thưởng  một mức. Từ 5-10 thưởng một mức.

Với học sinh  đạt giải nhất hội PHHS khen thưởng. 

Phụ  đạo học sinh  yếu, kém : Tỷ lệ học sinh  yếu , kém của nhà trường hàng năm  chiếm từ 5-8%.  Những đối tượng này không những các em học kém mà phụ huynh  học sinh lại không quan tâm. Mặc dù các cô giáo đã bỏ thời gian để phụ đạo không công nhưng các em vẫn không học bài và làm bài. Thông báo tới PHHS có những PHHS không trả lời, không kết hợp việc này bất lực với nhà trường.

 1. Tham gia các hội thi chuyên môn: khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học, dạy học tích hợp, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn, thi giáo viên dạy giỏi,…

          Ngay sau khi có công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  năm học  . Nhà trường đã triển khai đến lãnh đạo và toàn bộ CBGV trong trường , tham gia đầy đủ, chất lượng có trách nhiệm các cuộc thi do Phòng giáo dục tổ chức.

 1. Giáo dục thể chất - Thực hiện giáo dục hòa nhập, khuyết tật

Giao cho giáo viên dạy thể dục, giáo dục thể chất là một trong mục tiêu giáo dục toàn diện của Đảng và nhà nước và nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. Hàng năm đoàn thanh  niên, đội thiếu niên  và giáo viên dạy thể dục tổ chức các hoạt động văn hóa kết hợp với thi đấu thể thao như ném bóng, cầu lông, nhảy xa, nhảy cao, chạy ngắn vào dịp 22/12, 26/3 để học sinh các lớp có điều kiện giao lưu, học hỏi tạo động lực thi đua học tập và rèn luyện tốt. Kết quả trường xếp mức Khá.

 Thực hiện hòa nhập : Nhà trường thực hiện đúng các thông tư, hướng dẫn của Liên ngành, ngành giáo dục và đào tạo  đối với trẻ khuyết tật để hòa nhập .

Trong những năm qua trường có 01 HS khuyết tật nhà trường chỉ đạo tốt tới tổ chuyên môn, tới giáo viên có hình thức kiểm tra, đánh giá đúng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục.

 1. Hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, hoạt động ngoại khóa, tiết học ngoài nhà trường, hoạt động ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm sáng tạo,…

- Hàng tháng học sinh lớp 9 có tiết hướng nghiệp nghề cho các em. Nhà trường đã làm tốt công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS để các em vào học các trung tâm vừa học văn hóa vừa học nghề, tham gia nghiêm túc các buổi ngoại khóa giúp học sinh trải nghiệm với cuộc sống.

III. Công tác tổ chức quản lí

 1. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, công khai, dân chủ trong nhà trường, quản lý dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường

- Kết hợp với BGH công đoàn xây dựng đội ngũ đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, công khai tới giáo viên,  nhân viên các khoản thu , chi trong nhà trường tránh tình trạng CBGV, NV nghi ngờ dẫn đến khiếu kiện. Công khai tới cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh số buổi học, thu nộp số tiền /buổi đúng theo hướng dẫn của  Ủy ban nhân dân Tỉnh. Thu, chi đúng nguyên tắc, công khai các khoản thu , chi này.

 1. Công tác thi đua khen thưởng

-Nhà trường đã xây dựng, định mức và quy chế khen thưởng.Nhằm động viên và phát huy tối đa năng lực của CBGV, NV, HS. Định ra những mức khen thưởng ( khen thưởng đạt thành tích, khen thưởng đột xuất ) đối với những CBGV, NV, HS có thành tích xuất sắc.

- Xây dựng nội dung thi đua, phát động thi đua. Đánh giá thi đua đúng theo tiêu chí, tiêu chuẩn của ngành. Nghiêm túc, khách quan tránh tình trạng xếp loại thi đua theo cảm tình, gây mất đoàn kết trong nội bộ.

 1. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan nhà trường, công tác phối hợp và đảm bảo an ninh, an toàn trường học, y tế học đường, tổ chức bán trú,…

-Nhà trường thường xuyên kiểm tra CSVC. Nếu phát hiện tình trạng bất thường, mất an toàn trong việc dạy và học.  Làm tờ trình, trình UBND, HĐND xã sửa chữa kịp thời.

-Tích cực tham mưu với UBND xã đầu tư những hạng mục cần thiết để xây dựng trường chuẩn (công trình vừa và nhỏ…vv).

- Phối hợp với Công an xã đảm bảo an ninh trong và ngoài nhà trường, xây dựng trường học an toàn.

- Cán bộ y tế phối hợp với trạm y tế xã, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh theo năm học, ngăn ngừa các dịch bệnh xảy ra.

 1. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia

- Nhà trường tiếp tục hoàn thiện kiểm định chất lượng năm học, hoàn thành thu thập các minh chứng, mã hóa các minh chứng, viết báo cáo kiểm định. Dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9,10/2015. Đăng ký đề nghị kiểm tra kiểm định chất lượng với Phòng giáo dục, Sở Giáo dục .

-Tích cực tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND xã di dời trạm y tế xã ra địa điểm khác đảm bảo diện tích xây dựng thêm 1 số phòng bộ mon, nhà đa năng tiến tới trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015-2020.

IV. Công tác đoàn thể

1. Công tác Đảng : Phấn đấu xây dựng chi bộ đạt chi bộ Trong sạch vững mạnh của Đảng bộ xã Ngọc Sơn. Các Đảng viên thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% CB, GV, NV là Đảng viên.

2. Công tác Đoàn –Đội : Những CB, GV, NV tuổi đời từ 35 trở xuống tham gia công tác Đoàn.Kết hợp với  phụ trách Đội tích cực tổ chức các hoạt động đạt kết quả cao trong các buổi sinh hoạt tập thể.

3.Giáo viên chủ nhiệm: Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nề nếp của lớp, thường xuyên liên hệ với giáo viên bộ môn, phụ huynh học sinh  giúp các em tiến bộ

V. Công tác xã hội hóa – Ban đại diện Cha mẹ học sinh

 Sau mỗi năm học Công đoàn nhà trường, thanh tra nhân dân kết hợp với Ban đại diện Cha, mẹ học sinh đi kiểm tra đánh giá về CSVC những gì cần làm mới, cần sửa chữa dự trù chi từ đó lên kế hoạch dự kiến  thu. Sau đó làm tờ trình trình với các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiến hành họp phụ huynh học sinh toàn trường và phát động phong trào quyên góp, hỗ trợ.

 

E - KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ

 

 

 

Tháng

Nội dung kiểm tra

Đối tượng được kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Bộ phận phụ trách

9/2015

Hồ sơ + Dự  giờ + Giáo án

 

 

Sổ sách

Hoàng Thị Tuyết

Ngô Thị Mai

Nguyễn T Ngọc Thủy

 

Bùi Thị Sen

Trần Thị  Hải Hà

Tháng 9

Đ/c Liêm , Nhóm Toán

Đ/c Tâm + Nhóm Văn

Đ/c Đạo, Minh

10/2015

Hồ sơ + Dự  giờ + Giáo án

 

 

 

 

 

 

Sổ sách

Bùi Đức Viên

Đặng Văn Mai

Nguyễn Văn Liêm

 

 

Nguyễn T Thu Thủy

Lý Thị Ánh Tuyết

 

 

Hoàng Thị Thanh Lan

Nguyễn Xuân Minh

 

Tháng 10

Đ/c Đạo, Liêm, Nhóm Toán

 

 

Đ/c Tâm + Nhóm Văn

 

Đ/c Đạo

11/2015

Hồ sơ + Dự  giờ + Giáo án

Đoàn Thị Lan

Bùi Thị Liên

 

Nguyễn Thị Châm

Lê Thị Phương

Tháng 11

Đ/c Đạo, Liêm, Nhóm Toán

 

Đ/c Tâm, Mẫn, Hường

 

12/2015

Hồ sơ + Dự  giờ + Giáo án

Phùng Duy Nam

 

 

Phạm Thị Nhã

Hoàng Thị Thu Hường

Tháng 12

Đ/c Liêm, Viên , H Tuyết

 

 

Đ/c Tâm, Mẫn, Hường

 

 

01/2016

Hồ sơ + Dự  giờ + Giáo án

Phan Thị Xuân

Đoàn Thị Liềm

 

Nguyễn Minh Tâm

Tháng 01

Đ/c Liêm, Mười, Hài, Nhóm Toán

 

Đ/c Liêm, Nhóm Văn

02/2016

Hồ sơ + Dự  giờ + Giáo án

Ngô Thị Tứ

 

 

Nguyễn T Kim Tuyến

Nguyễn Thị Mẫn

Tháng 02

Đ/c Liêm, Viên , Nhóm Toán

 

Đ/c Tâm, Châm, nhóm Văn

3/2016

Hồ sơ + Dự  giờ + Giáo án

Đỗ Thị Hài

Nguyễn Thị Mười

 

 

Nguyễn Thị Loan

Tháng 03

Đ/c Liêm, Viên, Nhóm Sinh

 

Đ/c Hường, Nhóm Ngoại ngữ

4/2016

Hồ sơ + Dự  giờ + Giáo án

Nguyễn Thị  Quỳnh Hoa

 

Trịnh Thị Kim Diệp

Lê Thị Thuyên

Tháng 04

Đ/c Liêm, Viên, Đặng Mai

Đ/c Tâm, Nhóm Anh, Mẫn

 

 

F - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Tháng

Nội dung chính

Người phụ trách

Các bộ phận thực hiện

8/2015

-Xây dựng khối đoàn kết trường.

-Thực hiện chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015-2016

-Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động của ngành giáo dục.

-Tổ chức thi lại cho học sinh, xột duyệt lờn lớp lần II.

-Tuyển sinh lớp 6, tổ chức học sinh tựu trường 01/8/2015.

-Hoàn thiện CSVC phòng học chuẩn bị năm học mới.

-Họp Hội đồng

-Phân công CM, GVCN.Tham gia bồi dưỡng chuyên môn hè.

-Củng cố xây dựng nề nếp dạy - học.

-Tổ chức lao động vệ sinh - kiểm tra chéo CSVC (14/8).

-Triển khai kế hoạch thực học từ 24/8/2015.

-Tổ chức học sinh học tập nội qui, 5 điều Bác dạy.

-Tiến hành điều tra phổ cập.

-Phát động thi đua thực hiện chủ đề năm học.

-Triển khai tuần lễ sinh hoạt tập thể.

-Tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm học cho cỏc khối lớp: Khối 6,7,8,9 kiểm tra 02 mụn: Toỏn, Ngữ văn;

-Tham mưu xây dựng trường chuẩn quốc gia  với UBND, HDND xó.

 

Hiệu trưởng, Hiệu phó

 CBGV, NV, HS

9/2015

-Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động của ngành giáo dục.

-Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học 5/9 cả phần lễ - hội.

-Làm tốt công tác phổ cập THCS, quản lý sĩ số đầu năm, bồi dưỡng học sinh giỏi.

-Phát động tháng ATGT, tháng khuyến học.

-Kiện toàn đội ngũ chuyên môn, phân công trách nhiệm các thành viên nhà trường.

-Hoàn thiện các loại kế hoạch, hồ sơ qui định của trường, tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng thảo luận các chỉ tiêu thi đua năm học.

-Tổ chức Hội nghị Cha mẹ học sinh đầu năm.

-Hoàn thành báo cáo tình hình đầu năm học.

-Chuẩn bị Hội nghị CNVC trường, phát động đăng ký thi đua .

-Đại hội chi đội, liên đội.

Tặng quà Trung thu cho HS và con em CBGV.

-Tuyên truyền thực hiện điều lệ PT, thực hiện luật BHTT, BHYT.

Triển khai đăng ký thi đua giáo viên, học sinh.

-Kiện toàn Hội đồng bộ môn.

-Thành lập đội tuyển học sinh giỏi máy tính cầm tay.

-Thành lập đội tuyển hoc sinh giỏi lớp 9.

-Tổ chức chuyên đề chuyên mụn.

-Hoàn thành kiểm định chất lượng.

- Triển khai cuộc thi “Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học”

-Triển khai cuộc thi “Vận dụng kiến thức  liên môn để giải quyết các tỡnh huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp”

-Hoàn thành PCGD- Xúa mự chữ

HT, HP, CĐ

 

Đ/c Liêm

 

 

 

 

Đ/c Đạo

Đ/c Liêm

 

 

HT, HP

 

 

 

H. Trưởng

 

 

CTCĐ

Đ/c Thuyên

 

Công đoàn

 

Đ/c Hà

 

 

TTCM

 

Đ/c Liêm

 

Đ/c Liêm

Hiệu trưởng

 

 

Đ/c Liêm

 

 

 

CBGV, NV

 

 

 

 

GV, Đ/c Liêm

 

CBGV, NV, HS

 

 

 

CBGV, TTCM, BGH

 

 

 

Ban CMHS

 

HT, HP

 

Công đoàn đ/c Mẫn

 

 

 

CBGV, HS, Đ/c Hà

 

 

Đ/c Liêm, Tổ CM

 

GV day lớp 9, Đ/c Liêm

 

Đ/c Liêm, Tổ chuyên môn

 

 

Đ/c Liêm

 

 

 

 

 

10/2015

-Duy trì khối đoàn kết

-Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

-Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong trường học.

-Tuyên truyền ATGT

-Tổ chức hội giảng hội học chào mừng 15 /10 đến 20/11: +Họp giao ban cụm chuyên môn.

+Kiểm tra hồ sơ chuyên môn tổ, nhóm giáo viên.

-Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, học sinh khuyết tật.

-Phát động viết thư quốc tế UPU.

-Hoàn thành BHYT học sinh.

-Tổ chức đại hội CNVC  đầu năm học.

-Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ cơ quan trường học.

-Duyệt các kế hoạch

-KSCL giao chỉ tiêu chất lượng đầu năm.

-Xếp loại thi đua học sinh, giáo viên theo tháng.

-Chọn giáo viên tham dự hội giảng cụm trường, huyện.

-Đăng ký đề tài viết SKKN.

-Phỏt động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

- Tham gia cuộc thi “Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học”

 

 

 

 

Đ/c Đạo

 

 

 

Đ/c HT, HP

 

Đ/c Đạo, TTCM

GV Bộ môn

Đ/c Thuyên

 

Đ/c Hà

 

Đ/c Mẫn, Đạo, Minh

Đ/c Đạo, Liêm

 

Ban thi đua

 

TTCM

 

Đ/c Đạo

 

 

TTCM

 

CBGV, NV, HS

 

 

 

 

 

 

Tổ CM

 

 

 

 

Đoàn đội

 

 

Công đoàn, Đ/c Minh

 

Tổ CM

 

 

 

 

 

CBGV, HS

 

 

 

11/2015

-Nêu cao vai trò gương mẫu, rèn luyện tấm gương đạo đức nhà giáo.

- Duy trì ổn định sĩ số đầu năm, ổn định đội ngũ chuyên môn công tác.

-Nâng cao chất lượng dạy - học.

-Tiếp tục sơ kết hội giảng, hội học đợt I (15/10-20/11) ứng dụng CNTT.

-Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

Sơ kết thi đua đợt I: -Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 .

Giáo viên dạy : 1 giờ giỏi,làm 1 ĐDDH tổ chức ngoại khóa về hình ảnh giáo viên - học sinh giỏi trường, HS đạt nhiều điểm 9, 10.

-Thi giải toán trên máy tính Casio cấp huyện.

Phát động thi đua đợt II: từ 20/11 đến cuối kỳ I: -Kiểm tra nghiệm thu chất lượng giữa Kỳ I.

-Tăng cường giáo dục vệ sinh môi trường, an toàn, tiết kiệm điện.

-Hoàn thành BHYT.

-Đánh giá xếp loại thi đua.

-Phát động thi đua đợt tiếp theo.

-Tham dự Hội giảng cấp huyện.

-  Tham gia cuộc thi Olypic Tiếng Anh cấp trường, huyện.

 

Đ/c Đạo

 

Đ/c Liêm, Tổ CM

 

Tổ CM

 

Đ/c Đạo

 

 

 

 

 

Đ/c Viên, Mai

 

Đ/c Đạo

 

 

 

 

 

Đ/c Viên, Tâm

 

CBGV, HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Mai, HS

 

CBGV, HS

 

 

 

 

 

 

GV, HS

 

12/2015

-Tổ chức các hoạt động kỉ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

-Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng phòng chống HIV/AIDS.

-Họp giao ban chuyên môn cụm.

-Chọn bồi dưỡng học sinh giỏi đi thi cấp huyện, kiểm tra hồ sơ chuyên môn.

-Tham gia hoạt động chuyên môn cụm trường, hội thi thiết kế bài giảng điện tử cấp huyện .

-Tổ chức ôn tập các khối, ôn thi khối 9 và đối chiếu của kế hoạch giao đầu năm chuẩn bị nghiệm thu chất lượng học kỳ I

-Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường ( chọn đội điền kinh và đá cầu), viếng nghĩa trang liệt sĩ xã 22/12.

-Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục 2015.Bổ sung kế hoạch 2016.

-Thống kê số liệu đánh giá chất lượng, chuẩn bị sơ kết kỳ I (31/12/2015)

-Xếp loại thi đua học sinh, giáo viên theo tháng, học kỳ I.

-Tham gia cuộc thi “Vận dụng kiến thức  liên môn để giải quyết các tỡnh huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp”

 

Đ/c Đạo

 

 

 

Đ/c Liêm, Tổ CM

 

 

 

 

 

 

Đ/c Liêm

 

 

Đ/c Hoa, Đạo

 

 

 

 

 

 

Ban thi đua

 

 

Đ/c Liêm

CB, GV, NV, HS

 

 

GV bồi dưỡng, HS

 

 

 

 

 

 

 

CBGV, HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ CM

01/2016

Rút kinh nghiệm kỳ I, làm tốt nhiệm vụ học kỳ II, kỷ niệm 9/1.

-Tiếp tục bổ sung hồ sơ phổ cập

-Triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

-Thi HS giỏi huyện .

-Tổ chức các hoạt động chào mừng  tháng xanh hóa trường học bảo vệ môi trường.

-Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày học sinh, sinh viên (09/01/2016).

-Triển khai nghiệm thu chất lượng giáo dục báo cáo thống kê với ngành (Kiểm định đánh giá xếp loại GV-HS).

-Đánh giá việc thực hiện CNTT vào dạy - học kỳ I làm tiếp kỳ II đạt chất lượng.

-Sơ kết thi đua học kỳ I.

- Phát động thi đua đợt III từ 04/01 đến 26/3/2016.

-Đội tuyển TDTT thi đấu tại huyện.

-Thi HS thực hành trên máy tính Casio cấp tỉnh.

 

Đ/c Đạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Liêm

 

 

Đ/c Đạo

 

CB, GV, NV, HS

02/2016

-Hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN .

-Chào mừng xuân mới.

- Duy trì sĩ số HS trước sau tết.

-Tiếp tục tổ chức Hội giảng, hội học mùa xuân, học tập tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh.Dạy 1 tiết hội giảng giỏi, tự làm mới 1 ĐDDH, hoàn thành đề cương SKKN triển khai viết chi tiết.

-Kiểm tra SGK học sinh đầu kỳ II, phát động HS quyên góp sách xây dựng thư viện (tủ sách dùng chung và tủ sách giáo dục đạo đức, pháp luật).

-Kiểm tra hồ sơ quản lý hành chính chuyên môn.

-Tổ chức học sinh tham gia vệ sinh môi trường tại 3 thôn.

-Kiểm tra nề nếp đầu kỳ II.

-Kiểm tra việc viết SKKN.

 

Đ/c Đạo

 

 

Đ/c Liêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Đạo

 

 

 

 

CBGV, HS

 

Tổ CM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBGV, HS

 

 

 

3/2016

-Hưởng ứng tháng thanh niên, kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

-Tiếp tục duy trì sĩ số, nề nếp kỷ cương trường học.

-Ôn thi lớp 10 cho lớp 9.

-Tổ chức Hội giảng chuyên đề cụm.

-Trường duyệt SKKN gửi về Huyện xét.

 -Giao lưu văn nghệ, TDTT giữa các trườngkỉ niệm ngày 26/3.

-Họp giao ban chuyên môn cụm.

-Sơ kết thi đua đợt 3 (26-3).Chuyển đội cho HS lớp 9 lên hội thanh niên.

-Triển khai nội dung thi đua đợt 4.

-Nghiệm thu kết quả SKKN, đồ dùng dạy học đợt 26/3. Giáo án điện tử, hội thảo phương pháp ôn tập -phụ đạo- làm bài kiểm tra HS.

Đ/c Đạo

 

 

 

 

Đ/c Liêm

 

 

 

Đ/c Thuyên

 

 

 

 

Đ/c Viên, Tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBGV, NV,HS

 

 

 

 

 

 

4/2016

-Tiếp tục tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh.

-ổn định sĩ số

-Tổ chức tốt việc ôn tập, phụ đạo, thi thử cho lớp 9 hai môn : Văn -Toán.

-Chuẩn bị hoàn thành  các  chỉ tiêu KH ( giáo dục đạo đức - học lực) kỳ 2.

-Học lại tiêu chuẩn đánh giá XL giáo viên, học sinh theo Thông tư số 12 của Bộ GD&ĐT.Tư vấn HS phân luồng sau THCS.

-Tuyên truyền kỉ niệm 30/4 và 1/5: chăm sóc di tích lịch sử - văn hoá địa phương, tổ chức nói chuyện truyền thống lịch sử (ngoại khoá).

-Tiếp tục tham mưu với địa phương thực hiện chương trình  đề án 20 xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc THCS của xã  Ngọc Sơn.

- Đón đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học .

-Hoàn chỉnh hồ sơ tự kiểm tra thi đua cá nhân, tổ CM đoàn thể nhà trường, đề nghị huyện kiểm tra công nhận danh hiệu thi đua năm học 2015-2016.

 

Đ/c Đạo

 

 

Đ/c Liêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Đạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBGV, HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2016

-Kiểm tra nghiệm thu sĩ số cuối năm học.

-Hoàn thành hồ sơ xét tốt nghiệp THCS. Tổ chức xột tốt nghiệp.

- Nghiệm thu chương trình chất lượng dạy học tổ chức ôn tập, KSCL cuối năm.

- Ôn thi lớp 10 môn thứ 3.

-Đánh giá XL 2 mặt giáo dục HS, ghi hồ sơ học sinh.

-Xột duyệt lờn  lớp lần I

-Thi thử học sinh lớp 9 ( 2 môn Văn -Toán)

-Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ.

-Bỡnh xét thi đua CBGV, NV.

-Tổng kết năm học bàn giao HS về địa phương.

 -Kiểm kê CSVC, TBĐD, đăng ký mua SGK, TL tham khảo năm học 2015-2016.

-Báo cáo thành tích cá nhân, tập thể đề nghị thi đua năm học 2015-2016.

-Hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường.

 

 

 

6-7/2016

-Học sinh tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, công tác đội TN TPHCM.

- Ôn thi vào lớp 10 (PTTH)

-Phân công trực hè.

-Tham gia các hoạt động với địa phương  hè 2016.

-Chuẩn bị CSVC cho năm học 2016-2017.

-Hướng dẫn HS làm hồ sơ đăng ký thi vào các trường THPT. Tư vấn giúp HS lựa chọn đúng khả năng để vào các trường THPT tiếp theo.

- Tuyển sinh năm học mới 2016-2017.

-Thống kê học sinh vào THPT.

-Tham mưu địa phương xây dựng các hạng mục trường chuẩn quốc gia.

 

 

 

 

 

DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

       Lương Văn Đạo

 


 
Nguồn: tk-thcsngocson.haiduong.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 09 : 28
Năm 2020 : 886