Ngày tháng năm 2017 trường THCS Đông Kỳ tiến hành dại Hội TDTT 

Các em hoạc sinh tham gia diễn đàn trẻ em năm 2017

Các em học sinh tham gia diễn đàn trẻ em năm 2017

Các em học sinh tham gia diễn đàn trẻ em năm 2017

Các em học sinh tham gia diễn đàn trẻ em năm 2017

Các em hoạc sinh tham gia diễn đàn trẻ em năm 2017