Monday, 25/10/2021 - 09:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Du

Kế hoạch kiểm tra thường xuyên, định kỳ 2017 - 2018

PHÒNG GDĐT THỊ XÃ AN KHÊ
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÁC BÀI KIỂM TRA
THƯỜNG XUYÊN, ĐỊNH KỲ
    Năm học 2017 - 2018
     
TuầnTiếtMônLớpNội dung
212Ngữ Văn7Bài viết Tập làm văm số 1 (Ở nhà)
23Vật lý9KT Thực hành (Hệ số 1)
33Công nghệ8KT Thực hành (Hệ số 1)
33Công nghệ9KT 15'
33Mỹ thuật7Kiểm tra 15 phút
311,12Ngữ Văn8Bài viết số 1
314,15Ngữ Văn9Bài viết số 1
44Âm nhạc7Kiểm tra 15'
48Đại số8KT 15'
410Số học6KT 15'
510Công nghệ6KT 15'
59Địa lý7KT 15'
510Địa lý9KT 15'
510Hóa học9Bài kiểm tra số 1
59Lịch sử7KT 15'
517,18Ngữ Văn6Bài viết số 1
519Ngữ Văn8KT 15'
510Sinh học8KT 15'
510Thể dục6Bài TD: Kiểm tra 15 phút
510Thể dục7ĐHĐN: Kiểm tra 15 phút
59Thể dục8Bài TD: Kiểm tra 15 phút
510Thể dục9Bài TD: Kiểm tra 15 phút
514Tiếng Anh7KT 15'
515Tiếng Anh8KT 15'
510Tiếng Anh9KT 15'
611Công nghệ7KT 15'
66Địa lý8KT 15'
66Địa lý8KT thực hành (Hệ số 1)
611Địa lý9KT thực hành (Hệ số 1)
611Hóa học8KT 15'
611Lịch sử8KT 15'
623Ngữ Văn7KT 15' (TV)
630Ngữ Văn9KT 15' (Văn)
611Sinh học6KT 15'
612Sinh học7KT 15'
612Sinh học8KT thực hành (Hệ số 1)
618Số học6Kiểm tra 45'
618Tiếng Anh6Kiểm tra 1 tiết
66Vật lý7KT Thực hành (Hệ số 2)
611Vật lý9KT 15'
714Công nghệ7Kiểm tra 1 tiết
713Đại số7KT 15'
713Đại số9KT 15'
77Địa lý6Kiểm tra 1 tiết
713Địa lý7Kiểm tra 1 tiết
734,35Ngữ Văn9Bài viết số 2
714Sinh học9KT 15'
713Thể dục6Bài TD: Kiểm tra 45 phút
714Thể dục7Chạy nhanh: Kiểm tra 15 phút
713Thể dục8Chạy ngắn: Kiểm tra 15 phút
714Thể dục9Chạy ngắn: Kiểm tra 15 phút
720Tiếng Anh7Kiểm tra 1 tiết
719Tiếng Anh8Kiểm tra 1 tiết
714Tiếng Anh9Kiểm tra 1 tiết
77Vật lý8Kiểm tra 1 tiết
88Âm nhạc7KT Thực hành (Hệ số 2)
88Âm nhạc8KT Thực hành (Hệ số 2)
88Âm nhạc9KT Thực hành (Hệ số 2)
88Công nghệ8Kiểm tra chương I
88Địa lý8Kiểm tra 1 tiết
816Hình học7Kiểm tra 45' chương I
815Hình học8KT 15'
816Hóa học8Bài kiểm tra số 1
816Hóa học9KT 15'
88Lịch sử6KT 15'
832Ngữ Văn6Kiểm tra Văn
831,32,Ngữ Văn7Bài viết TLV số 2
88Mỹ thuật8Kiểm tra 2 tiết (Hệ số 2) + 1 tiết ở tuần 9
818Sinh học6KT thực hành (Hệ số 1)
815Thể dục6ĐHĐN: Kiểm tra 15 phút
815Thể dục7ĐHĐN: Kiểm tra 45 phút
816Thể dục8Bài TD: Kiểm tra 45 phút
816Thể dục9Bài TD: Kiểm tra 15 phút
823Tiếng Anh9KT 15'
815Vật lý9KT Thực hành (Hệ số 2)
99Âm nhạc6KT Thực hành (Hệ số 2)
918Công nghệ6KT Thực hành (Hệ số 2)
917Đại số9Kiểm tra 45' chương I
99GDCD6Kiểm tra 1 tiết
99GDCD9Kiểm tra 1 tiết
917Hình học9Kiểm tra 45' chương I
99Lịch sử9Kiểm tra 1 tiết
934,35Ngữ Văn6Bài viết số 2
935,36Ngữ Văn8Bài viết số 2
99Mỹ thuật8Kiểm tra 2 tiết (Hệ số 2) + 1 tiết ở tuần 8
918Sinh học7Kiểm tra 1 tiết
99Vật lý6Kiểm tra 1 tiết
1019Địa lý7KT thực hành (Hệ số 1)
1019Địa lý9Kiểm tra 1 tiết
1010GDCD7Kiểm tra 1 tiết
1010GDCD8Kiểm tra 1 tiết
1010Hình học6KT 15'
1020Hóa học8KT thực hành (Hệ số 1)
1019Hóa học9KT thực hành (Hệ số 1)
1020Hóa học9Bài kiểm tra số 2
1010Lịch sử6Kiểm tra 1 tiết
1019Lịch sử7Kiểm tra 1 tiết
1019Lịch sử8Kiểm tra 1 tiết
1010Mỹ thuật7Kiểm tra 1 tiêt
1010Mỹ thuật9Kiểm tra 2 tiết (Hệ số 2) + 1 tiết ở tuần 11
1046Ngữ Văn9Kiểm tra truyện trung đại
1020Sinh học6Kiểm tra 1 tiết
1019Sinh học8Kiểm tra 1 tiết
1020Sinh học9KT thực hành (Hệ số 1)
1028Số học6KT 15'
1020Thể dục6ĐHĐN: Kiểm tra 45 phút
1029Tiếng Anh6KT 15'
1030Tiếng Anh8KT 15'
1010Vật lý7Kiểm tra 1 tiết
1122Đại số7Kiểm tra 45' chương I
1121Đại số8Kiểm tra 45' chương I
1111Mỹ thuật6Kiểm tra 15 phút
1141Ngữ Văn6KT 15'
1141Ngữ Văn7Kiểm tra Văn
1141Ngữ Văn8Kiểm tra Văn
1121Sinh học7KT thực hành (Hệ số 1)
1122Sinh học9Kiểm tra 1 tiết
1122Thể dục8ĐHĐN: Kiểm tra 45 phút
1111Mỹ thuật9Kiểm tra 2 tiết (Hệ số 2) + 1 tiết ở tuần 10
1131Tiếng Anh7KT 15'
1121Vật lý9Kiểm tra 1 tiết
1212Âm nhạc8Kiểm tra 15'
1212Âm nhạc9Kiểm tra 15'
1224Công nghệ7KT Thực hành *
1212Công nghệ9KT Thực hành (Hệ số 1)
1223Đại số9KT 15'
1224Hình học8Kiểm tra 45' chương I
1212Mỹ thuật6Kiểm tra 1 tiết
1212Mỹ thuật8Kiểm tra 15 phút
1247,48Ngữ Văn6Bài viết số 3
1246Ngữ Văn7Kiểm tra Tiếng Việt
1257Ngữ Văn9KT 15'
1224Thể dục7Chạy nhanh: Kiểm tra 45 phút
1224Thể dục8Chạy ngắn: Kiểm tra 45 phút
1224Thể dục9Chạy ngắn: Kiểm tra 45 phút
1313Âm nhạc6Kiểm tra 15'
1313Công nghệ9KT Thực hành (Hệ số 2)
1313Địa lý6KT 15'
1313Địa lý6KT thực hành (Hệ số 1)
1326Địa lý9KT 15'
1313GDCD6KT 15'
1313GDCD7KT 15'
1326Hóa học8Bài kiểm tra số 2
1325Lịch sử8KT 15'
1351Ngữ Văn7KT 15'
1326Sinh học9KT 15'
1339Số học6Kiểm tra 45' chương I
1337Tiếng Anh6Kiểm tra 1 tiết
1339Tiếng Anh8Kiểm tra 1 tiết
1313Vật lý6KT 15'
1313Vật lý8KT Thực hành (Hệ số 2)
1427Công nghệ6KT 15'
1428Công nghệ7KT 15'
1414Công nghệ8KT 15'
1414GDCD9KT 15'
1414Hình học6Kiểm tra 45' chương I
1427Hình học9KT 15'
1428Hóa học9KT 15'
1427Lịch sử7KT 15'
1414Mỹ thuật9Kiểm tra 15 phút
1454Ngữ Văn6KT 15'
1455,56Ngữ Văn7Bài viết TLV số 3
1453Ngữ Văn8KT 15' (TV)
1455,56Ngữ Văn8Bài viết TLV số 2
1468,69Ngữ Văn9Bài viết số 3
1418Sinh học7KT 15'
1440Tiếng Anh7Kiểm tra 1 tiết
1427Tiếng Anh9Kiểm tra 1 tiết
1414Vật lý6KT Thực hành (Hệ số 2)
1530Đại số7KT 15'
1529Đại số8KT 15'
1529Đại số9Kiểm tra 45' chương II
1530Địa lý7KT 15'
1515GDCD8KT 15'
1529Hình học7KT 15'
1515Lịch sử9KT 15'
1575Ngữ Văn9Kiểm tra Tiếng Việt
1529Sinh học6KT 15'
1545Tiếng Anh9KT 15'
1515Vật lý8KT 15'
1631Công nghệ6Kiểm tra 1 tiết
1661Ngữ Văn8Kiểm tra Tiếng Việt
1676Ngữ Văn9Kiểm tra thơ truyện trung đại
1631Sinh học8KT 15'
1632Thể dục6Kiểm tra: TTTC (Hệ số 2)
1632Thể dục7TTTC: Kiểm tra 45 phút
1632Thể dục8Đá cầu: Kiểm tra 45 phút
1632Thể dục9Nhảy xa: Kiểm tra 45 phút
1647Tiếng Anh6KT 15'
1616Vật lý7KT 15'
1631Vật lý9KT 15'
1736Đại số7Kiểm tra 45' chương II
1736Đại số8Kiểm tra 45' chương II
1734Hóa học8KT 15'
2038Sinh học7KT thực hành (Hệ số 1)
2160Tiếng Anh9KT 15'
2241Hóa học9KT 15'
2221Mỹ thuật6Kiểm tra 15 phút
22104,105Ngữ Văn9Bài viết số 5
2263Tiếng Anh8KT 15'
2242Vật lý9KT 15'
2344Địa lý7KT 15'
2340Địa lý9KT thực hành (Hệ số 1)
2344Hóa học8KT 15'
2322Lịch sử6KT 15'
2326Lịch sử9KT 15'
2387Ngữ Văn6KT 15' (TV)
2388Ngữ Văn6Bài viết số 5 (Ở nhà)
2386Ngữ Văn7KT 15' (TV)
2343Sinh học6KT 15'
2344Sinh học8KT 15'
2368Số học6Kiểm tra 45' chương II
2364Tiếng Anh7KT 15'
2445Công nghệ6KT 15'
2446Đại số9Kiểm tra 45' chương III
2424GDCD6KT 15'
2446Hình học7Kiểm tra 45' chương II
2447Hóa học8Bài kiểm tra số 3
2446Lịch sử7KT 15'
2423Mỹ thuật7Kiểm tra 15 phút
2490Ngữ Văn7Kiểm tra Tiếng Việt
2489,90Ngữ Văn8Bài viết số 5
24115Ngữ Văn9KT 15' (TV)
2445Sinh học7KT 15'
2446Sinh học8KT thực hành (Hệ số 1)
2445Thể dục6Chạy nhanh: Kiểm tra 15 phút
2446Thể dục7Bài TD: Kiểm tra 15 phút
2445Thể dục9Nhảy Cao: Kiểm tra 15 phút
2423Vật lý6KT 15'
2423Vật lý7KT 15'
2525Âm nhạc7Kiểm tra 15'
2542Công nghệ7KT Thực hành (Hệ số 1)
2524Công nghệ9KT Thực hành (Hệ số 1)
2524Mỹ thuật8Kiểm tra 15 phút
25120Ngữ Văn9Bài kiểm tra số 6 (Ở nhà)
2548Sinh học9KT 15'
2548Thể dục7Bài TD: Kiểm tra 45 phút
2547Thể dục8Nhảy xa: Kiểm tra 15 phút
2572Tiếng Anh6Kiểm tra 1 tiết
2572Tiếng Anh7Kiểm tra 1 tiết
2548Vật lý9KT Thực hành (Hệ số 2)
2626Âm nhạc6Kiểm tra 15'
2626Công nghệ8KT 15'
2650Đại số7Kiểm tra 45' chương III
2649Đại số8KT 15'
2649Đại số9KT 15'
2625Địa lý6KT thực hành (Hệ số 1)
2632Địa lý8Kiểm tra 1 tiết
2626GDCD9Kiểm tra 1 tiết
2621Hình học6KT 15'
2697Ngữ Văn6Kiểm tra Văn
2697,98Ngữ Văn7Bài viết số 5
2651Sinh học6Kiểm tra 1 tiết
2649Thể dục9TTTC: Kiểm tra 15 phút
2674Tiếng Anh8Kiểm tra 1 tiết
2649Tiếng Anh9Kiểm tra 1 tiết
2625Vật lý8Kiểm tra 1 tiết
2650Vật lý9Kiểm tra 1 tiết
2727Âm nhạc8KT Thực hành (Hệ số 2)
2743Công nghệ7Kiểm tra 1 tiết
2751Địa lý7Kiểm tra 1 tiết
2727GDCD7Kiểm tra 1 tiết
2726Mỹ thuật8Kiểm tra 1 tiêt
27101Ngữ Văn7Kiểm tra Văn
27102Ngữ Văn8KT 15'
2780Số học6KT 15'
2751Thể dục6Bật nhảy: Kiểm tra 15 phút
2752Thể dục7Bật nhảy: Kiểm tra 15 phút
2752Thể dục8Nhảy xa: Kiểm tra 45 phút
2726Vật lý6Kiểm tra 1 tiết
2853Công nghệ6KT Thực hành (Hệ số 2)
2835Công nghệ8KT 15'
2835Địa lý8KT thực hành (Hệ số 1)
2845Địa lý9Kiểm tra 1 tiết
2828GDCD8Kiểm tra 1 tiết
2854Hình học8Kiểm tra 45' chương III
2855Hóa học9Bài kiểm tra số 3
2827Mỹ thuật6Kiểm tra 1 tiêt
28105,106Ngữ Văn6Bài viết số 6
28107,108Ngữ Văn8Bài viết số 6
28131Ngữ Văn9Kiểm tra Văn (phần thơ)
2855Sinh học9Kiểm tra 1 tiết
2854Thể dục8TTTC: Kiểm tra 15 phút
2879Tiếng Anh7KT 15'
2827Vật lý6KT Thực hành (Hệ số 2)
2827Vật lý7Kiểm tra 1 tiết
2929Âm nhạc7KT Thực hành (Hệ số 2)
2945Công nghệ7KT Thực hành (Hệ số 1)
2928Công nghệ9KT Thực hành (Hệ số 2)
2955Đại số7KT 15'
2956Đại số8Kiểm tra 45' chương III
2928Địa lý6Kiểm tra 1 tiết
2956Địa lý7KT thực hành (Hệ số 1)
2938Lịch sử9Kiểm tra 1 tiết
2928Mỹ thuật7Kiểm tra 1 tiêt
29112Ngữ Văn6KT 15' (Văn)
29110Ngữ Văn7Bài viết TLV (ở nhà)
29136,137Ngữ Văn9Bài viết số 7
2958Sinh học7Kiểm tra 1 tiết
2956Thể dục6Chạy nhanh: Kiểm tra 45 phút
2956Thể dục9Nhảy Cao: Kiểm tra 45 phút
2982Tiếng Anh6KT 15'
2983Tiếng Anh8KT 15'
3030Âm nhạc6KT Thực hành (Hệ số 2)
3058Công nghệ6KT 15'
3030GDCD6Kiểm tra 1 tiết
3030GDCD9KT 15'
3058Hình học7KT 15'
3057Hình học9Kiểm tra 45' chương III
3058Hóa học8KT thực hành (Hệ số 1)
3060Hóa học8Bài kiểm tra số 4
3029Lịch sử6Kiểm tra 1 tiết
3046Lịch sử8Kiểm tra 1 tiết
30115Ngữ Văn6Kiểm tra Tiếng Việt
30116Ngữ Văn8Kiểm tra Văn
3050Sinh học8Kiểm tra 1 tiết
3057Sinh học9KT thực hành (Hệ số 1)
3058Vật lý9KT 15'
3131Âm nhạc8Kiểm tra 15'
3159Đại số9KT 1 tiết
3159Địa lý7KT 15'
3141Địa lý8KT 15'
3148Địa lý9KT 15'
3159Hóa học9KT thực hành (Hệ số 1)
3162Hóa học9Bài kiểm tra số 4
3160Lịch sử7Kiểm tra 1 tiết
31118Ngữ Văn7Kiểm tra 15'
31146Ngữ Văn9KT 15'
3160Sinh học6KT 15'
3194Số học6Kiểm tra 45'
3161Thể dục8TTTC: Kiểm tra 45 phút
3190Tiếng Anh6Kiểm tra 1 tiết
3130Vật lý8KT 15'
3160Vật lý9KT Thực hành (Hệ số 1)
3249Công nghệ7KT 15'
3243Công nghệ8KT Thực hành (Hệ số 1)
3244Công nghệ8KT Thực hành (Hệ số 2)
3261Đại số7KT 15'
3231Địa lý6KT 15'
3232GDCD7KT 15'
3262Hình học8KT 15'
3248Lịch sử8KT 15'
32121,122Ngữ Văn6Bài viết số 7
32122Ngữ Văn8KT 15'
3262Sinh học7KT 15'
3261Sinh học8KT 15'
3262Sinh học9KT 15'
3262Thể dục6Bật nhảy: Kiểm tra 45 phút
3261Thể dục7Đá cầu: Kiểm tra 45 phút
3261Thể dục9TTTC: Kiểm tra 45 phút
3291Tiếng Anh7Kiểm tra 1 tiết
3261Tiếng Anh9Kiểm tra 1 tiết
3231Vật lý7KT Thực hành (Hệ số 2)
3364Công nghệ6Kiểm tra 1 tiết
3332Công nghệ9KT 15'
3362Đại số8KT 15'
3363Đại số9KT 15'
3346Địa lý8KT 15'
3333GDCD8KT 15'
3328Hình học6Kiểm tra 45' chương II
3364Hình học9KT 15'
3364Hóa học9KT 15'
3345Lịch sử9KT 15'
33126,127Ngữ Văn8Bài viết số 7
33158Ngữ Văn9Kiểm tra Văn (phần truyện)
3396Tiếng Anh6KT 15'
3394Tiếng Anh8Kiểm tra 1 tiết
3332Vật lý7KT Thực hành (Hệ số 1)
3465Đại số7Kiểm tra 45' chương IV
3466Đại số8Kiểm tra 45' chương IV
3466Hóa học8KT 15'
3466Lịch sử7KT 15'
34131Ngữ Văn8Kiểm tra Tiếng Việt
34101Số học6KT 15'
3466Thể dục6Đá cầu: Kiểm tra 45 phút
3466Thể dục7Bật nhảy: Kiểm tra 15 phút
3466Thể dục8Nhảy cao: Kiểm tra 45 phút
3466Thể dục9Đá cầu: Kiểm tra 45 phút
356Thể dục6Chạy bền: Kiểm tra 45 phút
3568Thể dục7Chạy bền: Kiểm tra 45 phút
3567Thể dục8Chạy bền: Kiểm tra 45 phút
3567Thể dục9Chạy bền: Kiểm tra 45 phút
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 19
Tháng 10 : 377
Năm 2021 : 2.800