Saturday, 02/07/2022 - 18:13|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

KẾ HOẠCH HỘI THI GVG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

Phòng GD-ĐT KrôngPa            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

   

   Số: 03/KH-HT-GVDG                                         Ia Siơm, ngày  15  tháng 10  năm 2017

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 - 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGD&ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo về việc: “Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên”;

Căn cứ  chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 2017 của bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào Tạo về nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2017-2018.

 Chỉ thị số 18/CT-UBND chỉ thị của ủy ban nhân tỉnh Gia Lai ra ngày 07 tháng 09 năm 2017 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.

  Hướng dẫn số 1538/SGDĐT GDTrH  ngày 25 tháng 8 năm 2017 V/v: hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2017-2018 của sở Giáo dục &Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

Hướng dẫn số 1411/SGD&ĐT-GDTrH ngày 03/08/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia lai về việc “ Triển khai thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2017-2018”

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017-2018của trường THCS Lê Quý Đôn.trường THCS Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA HỘI THI

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018 là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các trường THCS.

1. Mục đích Hội thi

a) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

b) Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua Hội thi, phát hiện, tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

         c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

2. Yêu cầu của Hội thi

a) Hội thi này được tổ chức đối với các môn Toán học, Vật lý, Hoá học, Tin học, Thể dục, Ngữ văn, Địa lý, GDCD, Tiếng Anh trong Chương trình giáo dục nhà trường.

b) Việc tổ chức Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

         II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi:

a) Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn toàn cấp hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực);

b) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy toàn cấp tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 01 tiết do giáo viên tự chọn và 01 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

(Đối với tiết tự chọn: giáo viên được chọn bài trong khung chương trình do Ban tổ chức Hội thi xác định tại thời điểm diễn ra Hội thi ; các tổ lập danh sách đăng ký bài dạy tự chọn của từng giáo viên và nộp cho Ban tổ chức theo thời gian quy định. Đối với bài bôc thăm: giáo viên phải bốc thăm chọn tiết học, lớp để dự thi).

2. Hình thức thi

a) Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết về chuyên môn, hoặc thực hành (ví dụ sử dụng máy vi tính, sử dụng đồ dùng dạy học…). Nếu là thi viết, có thể bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc kết hợp cả 2 hình thức trên; thời gian làm bài 90 phút;

b) Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian là 01 tuần trước thời điểm thi giảng.

(Giáo viên được sử dụng các phương tiện, trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ giảng; không được phép nhờ người khác hỗ trợ trong giờ thi giảng)

3. Địa điểm, thời gian tổ chức:

- Địa điểm:  Tại trường THCS Lê Quý Đôn.

- Thời gian:

+ Tổ chức thi: Thi thực hành tiết tự chọn trong hai tuần, vào tuần 11 và tuần 12 (Từ ngày 06/11 đến ngày 18/11/2017).

+ 15h 00’ ngày 28/10/2017: Ban tổ chức họp phiên thứ nhất tại phòng Hội đồng.

+  ngày 28/10/2017: Giáo viên dự thi đăng ký tên bài dạy tự chọn (nộp Đ/c Thiện) 

+  ngày 28/10/2017: Giáo viên dự thi bốc thăm bài dạy tiết thứ 2 tại P.Hội đồng nhà trường. 

+ Ngày 09/11/2017: Tất cả giáo viên đăng ký CSTĐ mà dự thi nộp tên Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho Đ/c Thiện.

+ Ngày 3/11/2017  Ban tổ chức hoàn thành lịch giảng dạy thực hành.

+ Đúng 15h00 ngày 04/11/2017 tổ chức khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2017 -2018.

          + Từ ngày 6/11 đến hết ngày 18/11/2017  GV  Giảng dạy trên lớp 2 tiết: (1 tiết của bài dạy tự chọn và 1 tiết của bài bốc thăm). Một trong 2 tiết dạy có thể dạy trình chiếu bằng máy vi tính.

          +  Sau khi hoàn thành 2 tiết dạy, giáo viên nộp cho Ban tổ chức cả 2 bài soạn giảng (giáo án) cho Ban tổ chức để nộp cấp trên.

III. NHỮNG NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

1. Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề;

2. Bài thi giảng dạy được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với cấp học .

Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Ban Giám khảo gặp gỡ với giáo viên dự thi và CBQLGD để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng. Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia Hội thi.

IV. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI VÀ KINH PHÍ

1. Đối tượng:

Tham dự Hội thi là giáo viên các môn đang trực tiếp làm công tác giảng dạy tại trường  THCS Lê Quý Đôn  hằng năm đều hoàn thành nhiệm vụ.                                                          

2. Kinh phí

+ Trường THCS Lê Quý Đôn chuẩn bị kinh phí tổ chức Hội thi, kinh phí khen thưởng cho các cá nhân đạt giải.

          + Chuẩn bị các biểu mẫu dự giờ và đánh giá tiết dạy.

V. BAN TỔ CHỨC HỘI THI

Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn ra quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi.

1. Thành phần: Trưởng ban, phó trưởng ban và thành viên.

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Tổ chức Hội thi

a) Tổ chức và điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội thi theo quy định của Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi này.

b) Xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thi

c) Chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị phục vụ, cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện đảm bảo cho Hội thi;

d) Soạn thảo chương trình hoạt động, nội quy và lịch thi;

e) Tổng kết, đánh giá và công bố kết quả Hội thi;

g) Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho Hội thi, thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý theo quy định và các nhiệm vụ khác liên quan.

         VI. BAN GIÁM KHẢO HỘI THI

         Trường THCS Lê Quý Đôn cử Ban giám khảo Hội thi.

         Thành phần; nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban giám khảo thực hiện theo quy định của Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học.

         VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

1. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

a) Báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên;

b) Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;

c) Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

B. KHEN THƯỞNG

Giáo viên đạt loại giỏi trở lên được nhận giấy chứng nhận của Hiệu trưởng và phần thưởng của Hội thi.

         C. KỶ LUẬT

- Cá nhân nào vi phạm những quy định trong Điều lệ và trong Kế hoạch này sẽ tuỳ mức nặng nhẹ mà chịu kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến tước quyền dự thi và huỷ kết quả thi.

- Những vi phạm trong Điều lệ và trong Kế hoạch này sẽ đưa vào tiêu chuẩn thi đua năm học của cá nhân.

D. KHIẾU NẠI

Cá nhân có quyền khiếu nại những vấn đề trong phạm vi Hội thi. Việc khiếu nại phải đúng người, đúng việc, có căn cứ và kịp thời. Ban tổ chức Hội thi chỉ nhận đơn khiếu nại chậm nhất 01 ngày sau Hội thi. Cá nhân và đơn vị khiếu nại phải chịu trách nhiệm về đơn khiếu nại của mình..

 

Nơi nhận:

- Các tổ chuyên môn (để t/h);

- Lưu: BGH

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng GD-ĐT Krông Pa            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

   

                                                                          Ia Siơm, ngày  27  tháng 10  năm 2017

 

DANH SÁCH

GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 – 2018.

 

TT

Họ và tên

Tr.độ chuyên môn

Chuyên ngành

Môn dự thi

Ghi chú

1

 Lê Thị  Thùy Vân

ĐHSP Toán

Toán

Toán

 

2

Phan   Thị  Huyền  Trâm

CĐSP Tin

Tin học

Tin học

 

3

Võ   Mạnh

ĐHSP Vật Lý

Vật Lý

Vật Lý

 

4

Kiềng  Văn Thùy

ĐHSP Vật Lý

Vật Lý

Vật Lý

 

5

Đinh   Duy  Việt

ĐHSP Hóa học

Hóa Học

Hóa Học

 

6

Ksor G Luêng

CĐSP tự nhiên

 ( Tự nhiên)

Sinh học

 

7

Nguyễn Thị Quỳnh Oanh

ĐHSP Sinh

Sinh học

Sinh học

 

8

Phạm Thị  Văn

ĐHSP Ngữ văn

Ngữ Văn

Ngữ Văn

 

9

Phạm Thị Ngọc Phượng

ĐHSP Ngữ văn

Ngữ Văn

Ngữ Văn

 

10

Nguyễn Văn Thăng

ĐHSP Ngữ Văn

Ngữ Văn

Ngữ Văn

 

11

Trần Thị Hồng Thắm

CĐSP Sử-Địa

Lịch Sử

Lịch Sử

 

12

Phạm Thị Hồng Na

ĐHSP Địa lý

Địa lý

Địa lý

 

13

Lê Xuân Thạo

ĐHSP GDCD

GDCD

GDCD

 

14

 Hiao     Bin

CĐSP Tiếng anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

15

Trần    Thị  Hiếu Thảo

ĐHSP Tiếng anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

16

Bùi     Thị   Thúy  Nhung

ĐHSP Tiếng anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

17

Nguyễn .T.Thanh Thương

ĐHSP Âm nhạc

Âm nhạc

Âm nhạc

 

18

Nguyễn  Thị  Phi

ĐHSP Mĩ Thuật

Mĩ Thuật

Mĩ Thuật

 

19

Trần      Công  Minh

ĐHSP Thể dục

Thể dục

Thể dục

 

20

Dương   Văn   Thành

ĐHSP Thể dục

Thể dục

Thể dục

 

                                                         

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 07 : 2
Năm 2022 : 3.285