• Công văn văn bản
 • Văn bản Phòng GD & ĐT
 • Triển khai Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

  Ngày ban hành:
  05/08/2022
  Ngày hiệu lực:
  05/08/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Triển khai hướng dẫn Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2022

  Ngày ban hành:
  05/08/2022
  Ngày hiệu lực:
  05/08/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Cử cán bộ, giáo viên coi thi nghề phổ thông năm 2022

  Ngày ban hành:
  05/08/2022
  Ngày hiệu lực:
  05/08/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Thông báo nâng bậc lương thường xuyên quí III năm 2022

  Ngày ban hành:
  05/08/2022
  Ngày hiệu lực:
  05/08/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

  Ngày ban hành:
  02/08/2022
  Ngày hiệu lực:
  02/08/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Công văn phòng chống bệnh Dại giai đoạn 2022-2030

  Ngày ban hành:
  02/08/2022
  Ngày hiệu lực:
  02/08/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  394 GDĐT_Thực hiện một số nội dung thủ tục Cấp giấy phép xuất bản

  Ngày ban hành:
  25/07/2022
  Ngày hiệu lực:
  25/07/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2022

  Ngày ban hành:
  25/07/2022
  Ngày hiệu lực:
  25/07/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Rà soat đánh giá xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

  Ngày ban hành:
  22/07/2022
  Ngày hiệu lực:
  22/07/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Thực hiện chương trình giáo dục đạo đức lối sống đến năm 2030

  Ngày ban hành:
  22/07/2022
  Ngày hiệu lực:
  22/07/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Cập nhật thông tin về kết nối Internet và ứng dụng CNTT

  Ngày ban hành:
  22/07/2022
  Ngày hiệu lực:
  22/07/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Triển khai các hoạt động phòng chống mua bán người năm 2022

  Ngày ban hành:
  18/07/2022
  Ngày hiệu lực:
  18/07/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực