Năm học 2017 - 2018, giáo viên tiếp tục đổi  mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học .