Tuesday, 09/08/2022 - 21:35|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TH & THCS LÊ LỢI

KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2022

 PHÒNG GD & ĐT KÔNG CHRO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH & THCS LÊ LỢI                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Số……./KH-TrgLL                                    Đăk Tơ Pang, ngày 04  tháng 4 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2022

 

          Căn cứ Kế hoạch số 630/KH-SGDĐT  ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em năm 2022;

Thực hiện Kế hoạch số  23/KHPGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Phòng GD & ĐT Kông Chro về việc triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em năm 2022;

Trường TH&THCS Lê Lợi xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em năm 2022 với các nội dung như sau.

I. Mục địch

1. Thực hiện nghiêm chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngầy 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống TNTT và đuối nước cho học sinh, trẻ em; Công điện số 04/CĐ-LĐTHXH ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 và phòng, chống TNTT, đuối nước trẻ em trong mùa hè; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tai nạn, đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh. Văn bản số 454/UBND-KGVX ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường ccs biện pháp phòng chống đuối nước và xâm hại trẻ em; Văn bản số 729/UBND-KGVX ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tăng cường công tác bảo vệ trẻ em.

2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của nhà trường đối với nhiệm vụ đảm bảo an toàn trường học, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em.

3. Giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em.

4. Trang bị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên năng lực tổ chức, hướng dẫn cho học sinh, trẻ em những kiến thức, kỹ năng để phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Công tác chỉ đạo

- Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu, phát huy sức mạnh, vai trò nòng cốt của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, huy động sự tham gia của gia đình và xã hội, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về các nguy cơ gây đuối nước trẻ em, tăng cường công tác tuyên truyền các kiến thức phòng, chống đuối nước trẻ em, các quy định pháp luật, chính sách liên quan đến an toàn giao thông đường thủy. Giảm tới mức thấp nhất trẻ em bị tử vong và tàn tật do đuối nước gây ra.

- Nâng cao nhận thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước thông qua các hệ thống truyền thông của trường.

- Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp đoàn thể trong và ngoài nhà trường để phòng, chống đuối nước trẻ em nhằm giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị thương vong do đuối nước.

2. Công tác tuyên truyền

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông, các cuộc vận động phòng, chống tai nạn đuối nước, về các nguy cơ gây đuối nước trẻ em, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước…

- Tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, thi viết, với chủ đề: phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, trong đó có phòng, chống đuối nươc trẻ em trong nhà trường.

- Thường xuyên nghiên cứu, xây dựng thông điệp, tài liệu truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em.

- Tập huấn nâng cao kiến thức về phòng, chống đuối nước trẻ em, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng sơ cứu trong các trường hợp khi bị đuối nước cho các đoàn thể, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến học sinh trong nhà trường.

- Triển khai về vấn đề đuối nước trẻ em như các nguyên nhân, hoàn cảnh xảy ra đuối nước ở các điểm làng; kiến thức, thái độ, hành vi của phụ huynh về vấn đề đuối nước trẻ em.

II. Tổ chức thực hiện

1. Đối với nhà trường

- Ban giám hiệu nhà trường ban hành kế hoạch, triển khai và quán triệt các văn bản của Sở GD&ĐT, Phòng GDĐT về công tác phòng, chóng tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh.

- Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo cho giáo viên làm công tác pháp chế tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước đến tận giáo viên, học sinh; cha mẹ học sinh.

- Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với địa phương trong việc triển khai có hiệu quả các hoạt động về phòng, chống đuối nước cho trẻ em ở các điểm làng trong xã.

- Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo các bộ phận rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống cơ sở vạt chất trường lớp, thiết bị phục vụ dạy học; thiết bị phụ vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt: Phòng học, đồ dùng thí nghiệm, tường rào, lan can, hệ thống điện…trong khuôn viên nhà trường, kịp thời sửa chữ, thay thế, khắc phục, đảm bảo các tiêu chí trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích.

2. Đối với Ban chấp hành Công Đoàn

- Ban chấp hành Công đoàn tích cực tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước trong các hoạt động và bản tin.

3. Đối với Đoàn thanh niên

- Chi Đoàn phối hợp với Chi đoàn làng thường xuyên sinh hoạt với học sinh, khuyến cáo học sinh không nên tắm, bơi ở những nơi có nguồn nước không đảm bảo vệ sinh và những nơi nguy hiểm như: ao, hồ, sông, suối...

4. Đối với Đội TNTP

- Tổng phụ trách Đội tham mưu với nhà trường xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng nhận biết về nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước và triển khai kế hoạch về công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh vào các buổi sinh hoạt Đội, Sao và các buổi chào cờ.

5. Đối với GVCN

- Giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với gia đình phụ huynh học sinh trong việc quản lý, giáo dục học sinh về ý thức phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước; khuyến cáo học sinh, không tắm, bơi ở những nơi có nguồn nước không đảm bảo vệ sinh; ao, hồ, sông, suối, thác ghềnh nguy hiểm.

- Tích hợp giáo dục tăng cường công tác bảo vệ trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng chống  đuối nước cho trẻ em

6. Đối với giáo viên dạy thể dục

- Giáo viên dạy Thể dục thực hiện nghiêm túc công tác phổ cập bơi lội cho học sinh theo kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2016 số 666/KH-GDĐT, ngày 24/5/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, nắm bắt số lượng học sinh biết bơi và chưa biết bơi hướng dẫn học sinh về nhà tự học bơi.

- Tham gia các lớp tập huấn bơi do cấp trên tổ chức.

7. Đối với Phụ trách y tế

- Phụ trách y tế thực hiện tốt nội dung xây dựng trường học an toàn trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về sơ cấp cứu khi trẻ bị đuối nước.

Trên đây là kế hoạch triẻn khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em năm 2022 của Trường TH & THCS Lê Lợi.

Đề nghị các đoàn thể, các bộ phận trực thuộc nhà, tất cả  giáo viên và nhân viên toàn trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 - Phòng GD & ĐT (báo cáo);

 - CBQL,GV,NV (thực hiện);

 - Gmail, Zalo nội bộ;

 - Lưu: VT, LL

Nguyễn Văn Hào

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 1
Tháng 08 : 17
Năm 2022 : 2.678