GIÚP ĐỠ GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI LÀNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019