CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG PHỐI KẾT HỢP CÔNG ĐOÀN XÃ YA MA THAM GIA BÓNG CHUYỀN DO LIÊN ĐOÀN TỔ CHỨC 26/7/2019