Saturday, 03/12/2022 - 02:32|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT THCS NGUYỄN KHUYẾN

Quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

.

ỦY BAN NHÂN DÂNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH GIA LAIĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-UBNDGia Lai, ngày tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023
sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong
cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong
cơ sở sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ GDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ
sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 584/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm
2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt Danh mục bổ sung sách giáo khoa lớp
3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 676/QĐ-BGDĐT ngày 10
tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bổ sung
Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 692/QĐ-BGDĐT ngày 11
tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bổ sung
Danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông Quyết
định số 912/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an
ninh lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 1272/QĐ-
BGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đính
2
chính Danh mục sách giáo khoa ban hành kèm theo Quyết định số 442/QĐ-
BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2022;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tại Tờ
trình số 1445/TTr-SGDĐT ngày 08 tháng 6 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 3,
lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa
bàn tỉnh Gia Lai.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Bộ
Giáo dục và Đào tạo về danh mục sách giáo khoa được lựa chọn; cung cấp thông
tin bằng văn bản cho các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn. Công
khai minh bạch các thông tin lựa chọn sách giáo khoa và chịu trách nhiệm giải
trình về quyết định lựa chọn sách giáo khoa.
- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành
phố thường xuyên kiểm tra, rà soát đánh giá kết quả dạy và học đối với sách giáo
khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đề xuất điều chỉnh kịp thời nếu có bất
cập, thiếu sót tránh gây ra những tác động ảnh hưởng đến chất lượng học tập của
học sinh và dư luận không tốt trong xã hội.
Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức
thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quan tâm giám sát, điều
tra dư luận xã hội, phản biện xã hội về công tác lựa chọn sách giáo khoa trong cơ
sở giáo dục phổ thông và việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo
Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thông tin thường xuyên
kịp thời những vướng mắc, bất cập giúp Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh nhằm
ngày một nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh Gia Lai.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị, tổ
chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở TT&TT, Báo Gia Lai, Đài PT-TH Gia Lai;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Đại diện, VP thường trú các báo TW, ngành,
địa phương trên địa bàn tỉnh;
- Các phòng GDĐT;
- Lưu: VT, KGVX.h

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 11
Tháng 12 : 49
Năm 2022 : 3.495