Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai
 • Đinh Thị Trenh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   THSP
  • Điện thoại:
   0376783731
  • Email:
   trenhphonglan@gmail.com
 • Ngô Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm MN
  • Điện thoại:
   0986563515
  • Email:
   hanghbo@gmail.com
 • KSor H'Đuynh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   THSP
  • Điện thoại:
   0326535206
  • Email:
   ksorduynhayp@gmail.com
 • Đặng Thị Thu Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0962651415
  • Email:
   hongchuh@gmail.com
 • Siu H,Luit
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ khối trưởng
  • Học hàm, học vị:
   THSP
  • Điện thoại:
   0356237640
  • Email:
   siulliut@gmail.com
 • Dương Thị Thúy Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - BTĐTN
  • Học hàm, học vị:
   THSP
  • Điện thoại:
   0974803921
  • Email:
   thuyhoaak94@gmail.com