Nhà trường đã vận động, phối hợp với đoàn thể, đặc biệt là thanh niên đoàn xã để đổ sân bê tông, xây và cải tạo môi trường tại khu trung tâm.