Để tạo cảnh quang môi trường xanh - sạch - đẹp và xây dựng khu phát triển vận động cho các cháu vui chơi an toàn nhà trường đã huy động phụ huynh lao động chuẩn bị mặt bằng cho phần thi công tiếp theo.