Sau khi lãnh đạo đi kiểm tra, có công văn chỉ đạo các lớp nắm bắt thực hiện