Họ và tên: Văn Thị Nhàn

Ngày sinh: 1979

Chức vụ: Tổ khối trưởng