Họ và tên: Văn Thị Nhàn

Ngày sinh: 1979

Chức vụ: Giáo viên, CTCĐ