Họ và tên: Đinh Thị Kbyên

Ngày sinh: 1990

Hội trưởng hội phụ huynh học sinh