Họ và tên: Lê Thị Trúc Linh

Ngày sinh: 15/09/1986

Chức vụ: Quyền Hiệu trưởng