Họ và tên: Lê Thị Trúc Linh

Ngày sinh: 15/09/1986

Chức vụ: Hiệu trưởng

Họ và tên: Lê Thị Thúy Giàu

Ngày sinh: 1979

Chức vụ: Phó hiệu trưởng