Thông báo kiểm tra phòng chống dịch covid-19 của UBND huyện

Đã có lịch UBND huyện đi kiểm tra và lịch trực cụ thể đề nghị các đ/c giáo viên nắm bắt và nghiêm túc chấp hành