Thông báo cho tất cả giáo viên trong trường tham gia 2 cuộc thi: Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng và cuộc thi nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại tại Việt Nam.

Thông báo cho tất cả giáo viên trong trường tham gia 2 cuộc thi: Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng và cuộc thi nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại tại Việt Nam. Mọi thông tin chi tiết thể lệ cuộc thi vào trang web của phòng GD&ĐT