Tăng cường tuyên truyền đến phụ huynh cách phòng bệnh bạch hầu

Tăng cường tuyên truyền đến phụ huynh cách phòng bệnh bạch hầu