Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ VIỆC CẤP PHÁT TIỀN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO HỌC SINH HKI - NĂM HỌC 2019-2020


MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ VIỆC CẤP PHÁT TIỀN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO HỌC SINH

HKI - NĂM HỌC: 2019-2020