Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Hoà Bình

huyện Kong Chro - Gia Lai
gialai-kongchro-mnhoabinh@edu.viettel.vn