Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường mầm non An Trung

huyện Kong Chro - Gia Lai
gialai-kongchro-mnantrung@edu.viettel.vn