Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai
Ngày ban hành:
27/06/2022
Ngày hiệu lực:
27/06/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/06/2022
Ngày hiệu lực:
08/06/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/06/2022
Ngày hiệu lực:
07/06/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/06/2022
Ngày hiệu lực:
02/06/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/06/2022
Ngày hiệu lực:
02/06/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/06/2022
Ngày hiệu lực:
02/06/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/06/2022
Ngày hiệu lực:
31/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực