Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai
 14/03/22  Hoạt động chuyên môn  14
Căn cứ vào Thông tư số 22/2019/TT-BGD ĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 của ...