Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai
Ngày ban hành:
23/11/2022
Ngày hiệu lực:
23/11/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/11/2022
Ngày hiệu lực:
22/11/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/11/2022
Ngày hiệu lực:
22/11/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/10/2022
Ngày hiệu lực:
13/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/10/2022
Ngày hiệu lực:
03/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/09/2022
Ngày hiệu lực:
27/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/09/2022
Ngày hiệu lực:
26/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/09/2022
Ngày hiệu lực:
12/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/09/2022
Ngày hiệu lực:
09/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực