Địa chỉ: huyện Ia Grai - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo 10/3

huyện Ia Grai - Gia Lai
gialai-iagrai-mg103@edu.viettel.vn