Nguyễn Tiến Sĩ    Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng thiết bị  

 

 

 

   

Nguyễn Tiến Sĩ (1991)

 Ngô Thị Hữu Nghị    Trình độ chuyên môn: Đại học Thư viện

Ngô Thị Hữu nghị (1980)

 Phạm Thị Tuyết       Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Phạm Thị Tuyết (1987)

   Trần Thế Cường       Trình độ chuyên môn: Bảo vệ

Trần Thế Cường (1979)