Bat hát: Chư Sê manh đất thân yêu: N&L: Hồ Hoàng Vinh