Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ  tổ chức sinh hoạt chuyên môn cum số 5. Hội thảo chuyên đề , Tăng cường tiếng việt cho học sinh dân tộc thiểu số 

Ngày 20/4/2019 Trường TH Nguyễn Công Trứ tổ chức hội thảo chuyên đề  "tăng cường tiếng việt cho học sinh dân tộc thiểu số ".