Hội thi giáo viên  dạy giỏi cấp huyện của trường TH Nguyễn Công Trứ 

Hội  thi giáo viên day giỏi cấp huyện  ngày 23/12/2017