GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thôn Obung - xã Iako - huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai

Email:  tamdong2006@gmail.com

Điện thoại: 02696282795

 

1. Mô hình hoạt động: 

2. Đội ngũ giáo viên: 

3. Mục tiêu đào tạo: 
4. Phương châm giáo dục: 
5. Phương thức hoạt động của trường: 
 

Ban giám hiệu Trường THCS KPĂ KLƠNG