GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Làng O Bung - xã Ia Ko - huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai

 

 

1. Mô hình hoạt động: 

2. Đội ngũ: 02 CBQL, 18 giáo viên, 03 nhân viên

3. Mục tiêu đào tạo: 
4. Phương châm giáo dục: 
5. Phương thức hoạt động của trường: 
 

Ban giám hiệu Trường THCS KPĂ KLƠNG