Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân

Monday, 04/07/2022 - 06:15|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI THỊ XUÂN

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

Các giáo viên, nhân viên chịu trách nhiệm tuyên truyền quyết định đến phụ huynh học sinh.

 

         PHÒNG GDĐT CHƯ

                     TRƯỜNG TH BÙI THỊ XUÂN

 

                 Số: 10/QĐ-HT                                            

 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

Kông Htok, ngày 27  tháng 4  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1

   Năm học 2020 - 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI THỊ XUÂN

 

Căn cứ thông tư 41/2010/TT- BGD ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ thông tư số 01/2020/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ định số 183/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, phê duyệt tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 -2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ công văn 79/PGD&ĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Chư Sê về lưu ý một số nội dung cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021;

Theo đề nghị của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 -2021  Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân.

 

QUYẾT ĐỊNH;  

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 Trường tiểu học Bùi Thị Xuân (có danh mục sách kèm theo).

          Điều 2. Giao phụ trách chuyên môn, 5 tổ trưởng thông báo quyết định này đến toàn thể giáo viên trong tổ và ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp được biết. Đồng thời đăng lên trang Wedsite của Trường tiểu học Bùi Thị Xuân kể từ ngày 5/5/2020.

          Điều 3. Các phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên chịu trách nhiệm tuyên truyền quyết định đến phụ huynh học sinh kể từ ngày kí./.

         

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Phòng GDĐT (để b/c);

- Lưu: VP      

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

      PHÒNG GDĐT CHƯ SÊ

              TRƯỜNG TH BÙI THỊ XUÂN

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH MỤC

Sách giao khoa lớp 1, sử dụng chung trong Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân

Năm học 2020 - 2021

(Kèm theo quyết định số 10./QĐ-HT, ngày  27/ 4/ 2020 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Bùi Thị Xuân)

 

TT

Môn

Tên bộ sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

01

Toán 1 – Tập 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hồ Duy Khoái – Tổng Chủ biên

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

02

Toán 1 -  Tập  2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hồ Duy Khoái – Tổng Chủ biên

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

03

Tiếng Việt 1 -Tập1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Mạnh Hùng – Tổng Chủ biên

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

04

Tiếng Việt 1 -Tập 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Mạnh Hùng – Tổng Chủ biên

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

05

Đạo đức 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Thị Toan - Tổng Chủ biên

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

06

Âm nhạc 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Đỗ Thị Mạnh Chinh - Tổng Chủ biên

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

07

Mĩ thuật 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Đinh Gia Lê -Tổng Chủ biên

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

08

Tự nhiên Xa hội 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Văn Hùng - Tổng Chủ biên

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

09

Hoạt động trải nghiệm 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Sỹ Tụng - Tổng Chủ biên

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

10

Giáo dục thể chất 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết - Tổng Chủ biên

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

11

Tiếng Anh 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàng Văn Vân - Tổng Chủ biên

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

(Danh sách này gồm có 11 danh mục)

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 07 : 10
Năm 2022 : 2.349