Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang

ChưSê - Gia Lai
gialai-chuse-mghoapolang@edu.viettel.vn