Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
  • Ngô Thị Dung
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Hiệu phó
    • Điện thoại:
      0914097000
    • Email:
      nvb@edu.vn
  • Phùng Thị Tới
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Hiệu trưởng
    • Điện thoại:
      0986857789
    • Email:
      nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn