Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai

Hội thi aerobic tại trường