Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai

Hình ảnh hoạt động sinh hoạt chuyên môm phù hợp với bối cảnh địa phương