Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017