Địa chỉ: Chư Prông - Gia Lai

Hoạt động học tạo hình với đề tài " In bàn tay " tại lớp Lá 1 - Trường MN Hương Trà