Địa chỉ: Chư Prông - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Hương Trà

Chư Prông - Gia Lai
gialai-chuprong-mnhuongtra@edu.viettel.vn